Csendőrnap 2019.02.23.

A magyar királyi Csendőrség alapításáról szóló 1881. évi III. törvény cikk királyi szentesítése február 14-én történt meg. Ezt a napot vitéz Szinay Béla altábornagy, a csendőrség felügyelőjének javaslatára, a testületnek a közbiztonság terén 50 éven át elért eredményei elismerésére 1932. december 30-án a Kormányzó Csendőrnappá nyilvánította.
Ez a nap a volt magyar királyi Csendőrség részére katonai szünnap lett. 1933.-tól kezdve a csendőrök állomáshelyeiken istentiszteleteken vettek részt, majd közös disz ebéd következett.
Itt megemlékeztek a csendőrség múltjáról, a közbiztonsági szolgálatban, valamint az ország határainak védelmében elesett bajtársakról. Nagyobb csendőr állomáshelyeken ünnepélyt rendeztek, ahol a katonai parancsnokságok, polgári hatóságok és az egyházak is képviseltették magukat.
Az ünnepélyre meghívták a nyugdíjas csendőrbajtársakat is. Az első csendőrnaptól a Testület feloszlatásáig február 14-én a budai vár díszőrségét, az udvarlaki őrséget a Kormányzó kérésére mindig a csendőrség adta.
A csendőrségváltás a testőrök festői felvonulásával együtt a katonai kiképzés és a békepompa kivételesen megkapó eseménye volt.
Dr. Kiss Gyula magyar királyi csendőr százados

 

E dicső hagyományok szellemében közel 20 év óta egyénileg és a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület 2003. október 18-tól bejegyzését követően egyesületként is megünnepli a csendőr napot, említette megnyitó beszédében vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes úr egyesületünk elnöke.

Jelen rendezvényünk első része a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán felállított első és második világháborúk során mártír és hősi halált halt csendőrök emléktáblájánál zajlott.

Az emléktála előtt a katonai tiszteletadás szabályai szerint felállításra került a díszőrség, a csendőr csapatzászló előtt felsorakozott egyenruhás tiszteletbeli csendőrök és vendégek előtt egyesületünk elnöke vitéz Sádvári Pál ny. honvéd alezredes köszöntve a megjelenteket és megnyitotta a rendezvényünket.

A felhívó jelet követően meghallgattuk illetve elénekeltük a himnuszt. Az ünnepségünkön megjelent református tábori lelkész hősi elődeink nagy háborúk során teljesített hősi áldozatát méltató imáját követően, az emléktábla megkoszorúzására került sor.

Katonai alaki szabályok szerinti koszorú elhelyezés kapcsán:
- a rendőri szervek és a Rendőr és Határőr Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetségének nevében Dr. Havasi Zoltán címzetes rendőr dandártábornok rendőrségi főtanácsos a Nemzetvédelmi Egyetem mesteroktatója,
- Takács István tb. csendőr főhadnagy a 4. számú csendőrőrs képviseletében mint csendőr őrs parancsnok,
- vitéz Harmatos László tb. csendőr alhadnagy 9. számú csendőrőrs parancsnoka,
- Láziné Ecsédi Magdolna a 31 számú csendőr őrs parancsnoka.
- vitéz Matolcsi András tb. csendőr főhadnagy a 27. számú csendőrőrs parancsnoka,
- vitéz Lőrincz István tb. csendőr zászlós a 35. számú csendőrőrs parancsnoka,
- vitéz Fodor Pál tb. csendőr a 11. számú tb. csendőrőrs parancsnoka,
- a MCSBE nevében vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes elnök valamint vitéz Tóth Csaba ny. rendőr alezredes alelnök helyezte el a kegyelet koszorúját.

A takarodó hangjainak elhangzása után véget ért a rendezvényünk első szakasza.

Az ünnepség második részére a Budapest Szent Margit Gimnázium Apor Vilmos termében került sor.

A Magyar Királyi Csendőrség 138. évfordulója kapcsán megrendezett ünnepségünk keretében vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes elnökünk nyitó előadásában méltatta dicső elődeink honvédelemben és a közbiztonság megteremtésében elévülhetetlen érdemeiket.
Hangsúlyozta, hogy ezen érdemek alapos indokot teremthetnek a vidék közbiztonságának és közrendjének megteremtése kapcsán a csendőrség visszaállítására.
Beszédét vitéz Kiss Gábor csendőr főhadnagy „Hálaadás” című versének soraival zárta.
Vendég előadóként Vincze Gábor történész a az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark munkatársa tartott érdekfeszítő előadást a II. világháborút követő a hazánkban maradó csendőrök meghurcoltatásáról.
Előadásának tény anyagát az állambiztonsági szolgálatok történelmi levéltárának iratanyagára alapozta. Igazoló bizottságok létrehozásával, koholt vádak alapján lefolytatott büntetőeljárásokkal, REF (rendőrhatósági ellenőrzésekkel), politikai veszélyes bűnözővé nyilvánítással, kitelepítésekkel, kényszer munkatáborokkal és számtalan móddal tették lehetetlenné a volt csendőrök, katonák és volt állami alkalmazottak és családtagjaik helyzetét.

A szünetet követően elismerések adott át egyesületünk elnöke:
A Magyar Csendőrség születésének 138. évfordulójának tiszteletére a Magyar Csendőrség ügyében kifejtett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként
KITÜNTETÉSEK:
„CSENDŐRSÉGI ÉRDEMKERESZT”
kitüntetést vehette át:
- professzor Dr. Szakály Sándor tb. csendőr őrnagy,
- vitéz Hangodi János tb. csendőr zászlós,
- vitéz Dankó Ferenc tb. csendőr zászlós,
- Széplaki István tb. csendőr törzsőrmester,
„HAZÁÉRT ÉRDEMREND”
arany fokozatát vehette át:
- Dr. Francsics Ottó ny. rendőr ezredes tb csendőr,
„TISZTELETBELI CSENDŐR ÉRDEMKERESZT”
kitüntetést vehette át:
- vitéz Dr. Gulyás István tb. rendőr alezredes tb. csendőr,
- Széles Tamás tb. csendőr őrmester,
- Tóth Kálmán tb. csendőr őrsparancsnok,
- Tóth Ernő bajtárs,
KINEVEZÉSEK
- vitéz Kovács Antal tb. csendőr főhadnagy az Észak Magyarországi Csendőr szárny parancsnokává került kinevezésre,
- vitéz Tóth László tb. csendőr főtörzsőrmestert a Kelet Magyarországi Csendőr szárny parancsnoki posztjára nevezte ki az egyesületünk elnöke,
ELŐLÉPTETÉS
- vitéz Rákász József tb. csendőr törzsőrmestert az 5. számú csendőr őrs parancsnoka tb. főtörzsőrmesterré került előléptetésre,

Az kitüntetések, kinevezések és előléptetés átadását követően az egyesületünk elnöke vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes úr gratulált az elismerésben részesülteknek és a Magyar Királyi Csendőrség ügyében végzett hazafias szolgálatukért elismerését fejezte ki valamint a további munkásságukhoz Isten áldását kérte és nagyon jó egészséget kívánt részükre.
Az ünnepség végén lehetőség volt hozzászólni a rendezvényhez. Többen éltek e lehetőséggel, Dr. Havasi Zoltán címzetes rendőr dandártábornok úr fontosnak tartotta a MCSBE képviselőinek a társadalmi rendezvényeken való megjelenést és a csendőrség pozitív megítélésének erősítését.
A Bajtári Egyesületek Szövetség elnöksége nevében Esküdt Lajos ny. honvéd alezredes BEOSZ alelnöke szólt hozzá a csendőrnapunkhoz. Jelezte, hogy mindig nagy örömmel vesz részt a rendezvényeinken, MCSBE már hosszú idő óta aktív része a bajtársi egyesületek szövetségének. Köszönetét fejezte ki az egyesületünk tagságának a végzett munkáért.
Örömmel tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Honvédelmi Miniszter úrnak köszönhetően a BEOSZ kapott negyven millió forintot ebből 15 millió forint a tagegyesületek rendezvényeinek a lebonyolítására fordítható. A kiírt pályázatra jelentkezésünk kapcsán 250.000 Ft. elnyerésére van esélyünk.
Hozzászólása végén a Bajtári Egyesületek Országos Szövetségének Elnöksége nevében: 

„BEOSZ ÉRMET”
adott át az egyesületünk
elnökének és alelnökének
vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes és
vitéz Tóth Csaba ny. rendőr alezredes
urak részére.

Vitéz Dr. Gulyás István bajtársunk megemlékezett a budavári kitörés hőseiről köztük a hősi halált halt csendőr áldozatokról. Januári születésnapja kapcsán felköszöntötte elnök urunkat a saját termésű borának átadásával.

Ünnepségünk még két felszólaló értékes hozzászólását követően a „MAGYAR HISZEKEGY” teljes szövegének és a szózat meghallgatásával ért véget.

„HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL!”
V. Tóth Csaba

Comments are closed.